Utsira II - nærmere offshore vindkraft kommer man ikke

Bakgrunn 

De bestående vindmøllene på Utsira var en del av den spennende hydrogensatsingen fra Norsk Hydro på starten av 2000-tallet. I dag er hydrogenanlegget nedbygget, og vindmøllene er i drift som et rent vindkraftverk.

I mer enn ti år har Utsira-samfunnet samlet erfaring med vindkraft, og disse beskrives som overveiende veldig positive. I forbindelse med kommunens arbeid med kommune- og klimaplaner ble det derfor nedfelt mål om øke utnyttelsen av de svært gode vindressursene på øya og å legge til rette for fornybar næringsvirksomhet. 

Etter overtakelse av vindmøllene fra Statoil i 2012 har Solvind vært tilstede på øya. Som følge av dette og kommunens forarbeid startet vi i 2012 arbeidet med å se på et landbasert vindkraftverk. Dialogen med kommunen og grunneiere har vært tett. Prosjektet ble omsøkt i med melding i 2014 og konsesjonssøknad i 2017. Januar 2018 er prosjektet til sluttbehandling hos NVE.  Det er omsøkt en effekt på inntil 15 MW, som i dag tilsier 3-4 vindturbiner på typisk 3-4 MW. Ved utbygging av Utsira II, vil dagens vindmøller fjernes for å gi tilstrekkelig med plass til de nye anleggene.

For flere år tilbake ble mulighetene for offshore vindkraftprosjekter rundt Utsira ansett til å være gode. Imidlertid har ambisjonsnivået på nasjonalt hold blitt redusert, og dermed står planene for et landbasert anlegg frem som de mest konkrete.

Lokasjon

Den nye vindparken vil være lokalisert i området rundt dagens møller, på nord-øst siden og i lav høyde langs sjøen. Planområdet til Utsira II vindkraftverk overenstemmer i store deler med vedtatt areal i kommuneplanen, og vindmøllene er søkt plassert i vanskelig tilgjengelig og lite brukt areal.

Utsira er kjent som en destinasjon for fugglekikker, grunnet sin artsrikdom og fugletrekkene som går langs kysten vår og høst. Planområdet befinner seg avsides de sentrale oppholds- og rasteområdene til fuglene.

Tilkomst til området er i dag gitt fra Austreheim, der også nettilknyttingen er foretatt. Transport av vindturbinene vil skje via gjenoppbygget roll-on roll-of kai anlegget, som ble anlagt ved forrige bygging.

Teknisk

Et nytt vindkraftverk på Utsira står ovenfor utfordringen å finansiere en ny sjøkabel til fastlandet, da dagens kabel ikke har nok overføingskapasitet. Dermed er det en nødvendighet at det nye anlegget vil ha en størelse, som gir økonomisk grunnlag til en investering i et nytt kabelanlegg.

Utifra tilgjengelig areal nord-øst på øya, ser Solvind det som mulig å installere opp til 15 MW, fordelt på tre til fire turbiner. Pr januar 2018 ansees en løsning med tre vindmøller a 4 MW som mest realistisk. Typisk navhøyde vil være rundt 100 m og rotordiameter kan ligge på 100-120 m. I søknad er det fremstilt en variant med tre turbiner på 3,5 MW og 101 m rotordiameter, men teknologien er stadig i endring. Uansett vil det velges en løsning som vil ta hensyn til støy, skyggekast, landskap, vindforhold og økonomi.

Solvind har fra melding til konsesjonssøknad gjort en nedjustering av anlegget, for å redusere arealbehovet og fysiske inngrep i planområdet.

 

Kart over prosjektet

Arealdel av kommuneplan

Planområde 

Foreløpige visualiseringer

Klikk her for egen side.

Søknadsdokumenter

Her kan du laste ned meldingsdokumentet.

Mer informasjon om prosjektet fra NVE her.

Prosjektdata

prosjektstatus:konsesjonssøknad tatt til behandling, høst 2017
mølle type:3 stykk Enercon E-101 (variant i søknaden)
omsøkt effekt:inntil 15 MW
generatoreffekt:3500 kW på E-101
navhøyde:90 meter
rotordiameter:101 meter
totalhøyde:140 meter
rotorareal:7850 m2
estimert produksjon:ca 50.000.000 kWh/år

Galleri