Sveio Nesse - en ny kraftkilde til lokalsamfunnet

Historie

Solvind har vurdert muligheter for småskala vindkraft innenfor allerede påvirkete områder innenfor Sveio kommune. Premisser i letefasen var blant annet allerede påvirket område, bestående infrastruktur, hensyn til flora og fauna, frilufts- og reiseliv, tilstrekkelig avstand til bebyggelsen og ingen/lav visuell påvirkning av viktige steder i kommunen (f.eks.: Ryvarden Fyr eller Rex Gården). I tett dialog med administrasjon i kommunen ekskluderte vi flere områder, men har jobbet videre med det lovende på Nese.

Lokasjon

Prosjektet er lokalisert på Nese om lag 6 km øst for Sveio sentrum. Området ble dyrket opp for flere år siden og det fins en gårdsvei inn i planområdet. I tillegg passerer 300 kV ledning Spanne – Stord planområdet på kort avstand (ca. 300 m) og påvirker landskapet. Det samsvarer derfor med Solvinds filosofi å benytte seg av bestående infrastruktur og å ikke bygge i urørt natur.

Avstand til nærmeste hus er ca. 800 m og disse hus er alle skjermet mot vindkraftverk av skog og terreng. Dermed unngår man visuell påvirkning av de nærmeste naboene. Dette gjelder også viktige steder i kommunen som for eksempel Ryvarden Fyr, Rex Gården eller Valevåg.

Teknisk

Innmating av den produserte kraften skjer til etablert 22 kV nettet på Nese. Det er nødvendig å legge ca. 2 km jordkabel langs eller i eksisterende vei.

Virkninger for Miljø og Samfunn

  • VISUELL: Et fortrinn med mindre prosjekter er at de i mindre grad oppleves som dominerende. Slike anlegg har liten geografisk utstrekning og oppleves i større grad som integrert i landskapet. Det understrekkes av en Norconsult utredning at antall synlige turbiner er av større betydning enn størrelsen. Større turbiner har også en saktere rotasjon som oppleves normalt som behageligere.
    Flere fotomontasjer og et synlighetskart ble utarbeidet (se bilder). I synlighetsanalysen har det vist seg at vindturbinene ikke vil være synlig fra Førde, store deler av Sveio sentrum, bebyggelsen rundt Viksefjorden, Ervesundet og Mølstrevågen, Sandvik, Eltravåg, Buavåg, Auklandshamn, Vestvik, Valevåg, Tittelsnes, Bårvåg og Røykjenes. I tillegg er hus langs Nesevegen og ved Ervesvågvegen skjermet mot vindkraftverket av skog og terreng
  • SKYYGGEKAST: Under visse omstendigheter vil turbinen stå i en posisjon mellom solen og betraktningsstedet. Da vil rotorbladene sveipe foran solskiven og kaste en bevegelig skygge som vil projiseres mot betraktningsstedet i et repeterende mønster. NVE anbefaler at bygninger med skyggekastfølsomt bruk (boliger, hytter etc.) ikke skal utsettes for faktisk skyggekast i mer enn 8 timer per år. Denne anbefalingen følges av Sveio vindkraftverk. Automatisk avstengning sikrer at grenseverdien ikke overskrides.
  • STØY: Grenseverdi for støy fra vindkraftverk er 45 dB(A) Lden utendørs. Lden (L=lydnivå, den=day, evening, night) er et veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt med 5 dB resp. 10 dB påslag i kveld og natt. Høyest støynivå som ble beregnet i et worst-case-scenario er 44,8 dB(A) Lden. Beregningen inneholder sikkerhetsmarginer som blant annet et påslag på kildestøynivå av 1 dB. Vindkraftverket vil i alle tilfeller overholde gjeldende grenseverdier.
  • NATURMANGFOLD: Ecofact kartla og konfliktvurderte Sveio vindkraftverk basert på eksisterende miljøfaglige data. Ecofact konkluderte at tiltaket vil ikke komme i konflikt med kjente forekomster av viktige naturtyper. Administrasjon i Sveio kommune hadde heller ikke merknader angående naturmangfold i dette området.
  • REISE- OG FRILUFTSLIV: Hovedturistmålene (f.eks. Ryvarden Fyr, Rex Gården) og turområder i Sveio befinner seg et godt stykke unna planområdet og for det meste vil anlegget ikke være synlig derfra. Derfor forventes det ikke at vindkraftverk vil påvirke disse negativt. Kraftverket påvirker områder for fritidsbebyggelsen i Sveio og nabokommunene i liten grad. Turbinene er for det meste ikke synlig fra hytteområdene og utsikten fra hyttene er rettet i motsatt retning. Totalt sett vurderes verdien av frilufts- og reiseliv i Sveio som stor og påvirkning som svært liten.
  • LOKAL VERDISKAPNING: Utbygging av vindkraftverket vil realistisk sett kunne gi en lokal/regional omsetning i anleggsfasen på 25 MNOK, noe som tilsvarer ca. 11 – 12 årsverk. Det er ikke noe som tilsier at utbygging vil medføre negative konsekvenser for annen næringsvirksomhet (f. eks. reiseliv, landbruk), noe som kunne ha redusert netto verdiskapning. Videre forventes det lokal verdiskapning i driftsfasen i størrelsen 1 MNOK/år.

Kontakt gjerne prosjektleder Kai Bekel på kai.bekel(a)solvind.no eller telefon 919 23 240

 

Prosjektdata

turbin type:2 stykk Enercon E-138
prosjektstatus:planlagt omsøkt våren 2020
prosjektoppstart:estimert 2023

Fysiske mål

generatoreffekt:4200 kW
navhøyde:130 meter
rotordiameter:138 meter
totalhøyde:199 meter

Produksjonstall

estimert produksjon:31.000.000 kWh/år

Galleri - visualiseringer

Overrid Alt