Gismarvik - grønn kraft til Haugaland Næringspark

Historie og bakgrunn

Gismarvik Vindkraftverk ble utviklet av Haugaland Kraft AS og Fred Olsen Renewables AS. Konsesjonen for et prosjekt med inntil 15 MW ble gitt av NVE i September 2013 og ble  som et av få prosjekter i Norge ikke påklaget. I slutten av 2018 ble prosjektet overtatt av Solvind Prosjekt. For tiden er miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) under behandling av Tysvær kommune og NVE. MTA-planen og detaljprosjekteringen med bl.a. valg av turbintyper er den siste hekk som må hopes over før byggestarten som er planlagt i løpet av 2019.

Lokasjon

Planområdet til Gismarvik vindkraftverk er lokalisert innenfor regulert og delvis utbygget Haugaland Næringspark (HNP) i Tysvær kommune, Rogaland. Haugaland Næringspark er et regionalt betydningsfullt industriområde som er under utvikling. Det ligger ved T-sambandet som i dag knytter kommunene Tysvær, Karmøy og Haugesund tettere sammen. Vindkraftverket vil inngå i den grønne profilen til næringsparken og levere grønn kraft til bedrifter som etablerer seg i området.

Lokasjonen har flere fortrinn med hensyn til både bruk av bestående infrastruktur og konsekvenser for naturverdier og naboer. Turbinposisjonene er optimert fra tidligere layout (fra konsesjonssøknad, der det var tatt utgangspunkt i fem turbiner) og gir større avstander til boliger i nærheten. Nærmeste bebyggelse vil være mer enn 900 m ifra en turbin. Den bestående infrastrukturen i næringsparken med havneanlegg, nettilknytning og veier er godt egnet for vindkraft. Havn og nett og det meste av tilførselsveier eksisterer i dag og videre veier som bygges frem til turbinene vil bli overtatt av HNP og danne grunnlag for industriområdets infrastruktur.

Vindforholdene på denne lokasjonen, rundt 12 km fra kysten, er gode men relativ lave for norske forhold. Imidlertid har det skjedd en stor utvikling spesielt innenfor turbinklassene for lavere vindhastigheter, slik at prosjektet blir samfunnsøkonomisk. Det vil i dette prosjektet brukes større tårnhøyde enn eksempelvis på Storøy for å komme opp i de gode vindene. Det forventes rundt 7,3 m/s i 120 m høyde.

Teknisk

Opprinnelig ble vindkraftverket planlagt med 5 turbiner med en navhøyde av 80 m og en rotordiameter av 101 m (totalhøyde: 130). På grunn av teknologiutvikling og den derved økte turbinstørrelsen (totalhøyde ca. 200 m) ble det mulig å bygge færre turbiner (3) og samtidig øke energiutbyttet.

Innmating av den produserte kraften vil skje til eksisterende 22 kV nettet i næringsparken og derfor er behov for nettutbygging minimal.

 

Kart over prosjektet

Prosjektdata Gismarvik

antall turbiner:3
turbintype (eksempel):Enercon E-138 4,2 MW
prosjektstatus, des 18:detaljprosjektering

Fysiske mål

generatoreffekt:4200 kW
navhøyde: 131 meter
rotordiameter:138 meter
totalhøyde:200 meter

Produksjonstall

estimert produksjon:42.000.000 kWh/år

Kart

Gismarvik Vindpark på Google Maps

Konsesjonssøknad, pdf

Les Konsesjonssøknad i eget dokument. Fra NVE sine sider.

Mediedekning

H-avis.no 07.08.2006 Meir kraft i Gismarvik

H-avis.no 01.10.2013 Fikk ja til vindmøller

 

Galleri